Dröjsmålsränta – Den ränta en låntagare måste betala om han inte betalar skulden/lånet i utsatt tid/lånetid.