Administrationsavgift – Administrativ avgift för olika händelseer tex. en försenad betalning.