Ordlista med vanliga ord inom låna pengar, internetlån, mikrolån, microlån, sms-lån, weblån, telefonlån, minilån, snabblån, smslån, privatekonomi och lån. Vi listar och förklarar de vanligaste orden och vad de betyder.

 • Administrationsavgift
  Administrationsavgift - Administrativ avgift för olika händelseer tex. en försenad betalning.
 • Amortering
  Amortering - Avbetalning på en skuld. Tidsbestämd avbetalning på en kapitalskuld.
 • Amorteringsfrihet
  Amorteringsfrihet - Specifik tid då du inte behöver amortera/betala av skuld på ditt lån. Tid när amortering inte behöver göras.
 • Amorteringstid
  Amorteringstid - Tidsperiod när amortering/avbetalning av ett lån / skuld sker. Tid när amortering utförs.
 • Annuitet
  Annuitet - Det totala beloppet som en låntagare betalar i ränta och amortering varje månad på ett taget lån. För annuitetslån är den totala månadsbetalningen inklusive ränta och amortering lika stor under hela återbetalningstiden. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen lika mycket. Falsk annuitet eller bibehållen annuitet innebär att den avtalade annuiteten gäller även om räntan förändras. För annuitetslån är summan av ränta och amortering lika stor, dvs samma summa varje gång.
 • Autogiro
  Autogiro - Betalningen för regelbundet återkommande räkningar som dras automatiskt från ditt bankkonto. Kräver att du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.
 • Bankdag
  Bankdag - De dagar i veckan som svenska banker har öppet dvs måndag-fredag som inte är helgdag.
 • Banksekretess
  Banksekretess - Innebär att banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga vilka förhållanden, villkor och avtal kunden har hos banken.
 • Betalningsanmärkning
  Betalningsanmärkning - När du har en fastställd betalningsskyldigheten för en obetald skuld som kronofogden eller domstol har fastställt. Den registreras i tre år och är kvar trots att skulden betalas tillbaka.
 • Betalningspåminnelse
  Betalningspåminnelse - Uppmaning från tex en kreditgivare eller övriga företag om att betala en förfallen innestående skuld eller faktura.
 • Blancolån
  Blancolån - Ett lån utan säkerhet. Ibland kallat privatlån eller konsumtionslån.
 • Boendekostnad
  Boendekostnad - Den totala kostnaden för ditt boende, dvs summan inkl driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt eventuella avdrag för skattelättnader. Totalkostnaden när man bor i en bostad.
 • Borgen
  Borgen - En förbindelse mellan en eller flera fysiska eller juridiska personer att ta ansvar för att betala kredittagarens lån, betalningsförpliktelser eller skulder om denne inte fullgör/betalar själv.
 • Borgenär
  Borgenär - Fordringsägare, en kreditgivare som lånat ut pengar.
 • Borgensman
  Borgensman - Fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons betalningsförpliktelser/lån.
 • Bottenlån
  Bottenlån - Bostadslån som har bostaden som pant/säkerhet.
 • Bunden ränta
  Bunden ränta - Ränta med en fast räntesats under en bestämd tid/tidsperiod.
 • Driftskostnad
  Driftskostnad - Kostnaderna för en fastighets / bostads drift som tex värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring mm.
 • Dröjsmålsränta
  Dröjsmålsränta - Den ränta en låntagare måste betala om han inte betalar skulden/lånet i utsatt tid/lånetid.
 • Effektiv ränta
  Effektiv ränta - Den totala summan av alla kostnader för lånet tex räntor, avi / aviseringsavgifter, amorteringar och uppläggningsavgifter omräknad till en årlig ränta på lånet. Med den effektiv räntan som bas kan man jämföra vad olika lån kostar.
 • Fysisk person
  Fysisk person - En levande enskild människa.
 • Gäldenär
  Gäldenär - Den som är betalningsansvarig tex kredittagare / som har lånat pengar.
 • Inkasso
  Inkasso - Ett företag som en lånegivare eller borgenär kan anlita för att få betalt för sin skuld / fordran.
 • Inteckning
  Inteckning - Inskrivning hos tingsrätten av ett belopp i fastighetsboken.
 • Kapitalkostnad
  Kapitalkostnad - Räntor och amorteringar på ett lånat belopp.
 • Kredit
  Kredit - En summa pengar som en bank, låneinstitut eller kreditkortsföretag lånar ut mot ett löfte om att skulden/lånet skall återbetalas vid senare tillfälle.
 • Kreditgivare
  Kreditgivare - Den person eller det företag som ger en kunden ett lån.
 • Kreditprövning
  Kreditprövning - En granskning av den lånesökande/kreditsökandes återbetalningsförmåga och möjlighet att lämna säkerhet för den sökta krediten/lånet.
 • Kredittagare
  Kredittagare - Den som får ett lånat belopp utbetalt.
 • Kreditupplysning
  Kreditupplysning - Upplysningar som kontrolleras om en privatpersons eller företags kreditvärdighet.
 • Lagfart
  Lagfart - En inskrivning av fastighetsförvärv i fastighetsboken genom en gåva, köp eller arv.
 • Lagfartsbevis
  Lagfartsbevis - En handling som visar att en lagfart beviljats samt ven som är ägaren till en fastighet / bostad.
 • Låneskydd
  Låneskydd - Ett låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig, ditt företag och/eller din familj en extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för ofrivillig arbetslöshet, dödsfall eller en sjukdom som gör att du ej kan arbeta.
 • Överhypotek
  Överhypotek - Den del av beloppet som pantens värde enligt pantbrevet överstiger skuldbeloppet. Överhypotek kan användas som säkerhet för att ta andra lån eller fler lån.
 • Pantbrev
  Pantbrev - En handling som fungerar eom ett bevis på en inteckning i en fastighet / bostad.
 • Rak amortering
  Rak amortering - En amortering med samma belopp varje förfallodag på lånet. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer sen.
 • Ränta
  Ränta - En kreditgivarens ersättning när de lånar ut pengar. Räntekostnaden är summan utav det totala skuldbeloppet multiplicerat med den fastställda procentuella ränteavgiften. Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av räntemarginalen.
 • Räntelagen
  Räntelagen - Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning. Räntelagen tillämpas endast om inget annat avtalats i lånet.
 • Räntepunkt
  Räntepunkt - En hundradels procent, i procent 0,01 %.
 • Räntesats
  Räntesats - Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden / lånet.
 • Ränteskillnadsersättning
  Ränteskillnadsersättning - Den ersättning som långivaren / banken har rätt att ta ut av den låntagare som löser in ett bundet lån i förtid. Det är en ersättning / betalt för den ränteförlust som långivaren gör.
 • Reporänta
  Reporänta - Riksbankens styrränta. Påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom Bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor.
 • Revers
  Revers - Samma som skuldebrev, en skriftlig utfästelse att betala ett belopp med pengar eller skriftligt erkännande av en skuld.
 • Rörlig ränta
  Rörlig ränta - Är en ränta kopplad till en jämförelseränta och kan därmed ändras med omedelbar verkan / direkt.
 • Säkerhet
  Säkerhet - Fast eller lös egendom / saker/ prylar eller en borgen som kredittagaren lämnar som pant eller för att minska kreditgivarens förlustrisk.
 • Skuldebrev
  Skuldebrev - Skriftligt utfästelse / avtal att betala ett penningbelopp / lån eller skriftligt erkännande av en penningskuld / lån.
 • Topplån
  Topplån - Topplån är ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett bostadslån som inte täcks av bottenlånet. Idag får man vid fastighetsköp endast låna 85 % av värdet på bostaden, resten av köpet måste finansieras med ett topplån eller ett så kallat blanco lån utan säkerhet. Lån som ges mot säkerhet med sämre förmånsrätt i fast egendom, dvs. ett lån som läggs ovanpå ett bottenlån.
 • UC – Upplysningscentralen
  UC - Upplysningscentralen - Kreditupplysningsföretag som ägs av de stora bankerna.
 • Uppläggningsavgift
  Uppläggningsavgift - Den avgift som kreditgivaren tar för att lägga upp lån.
 • Valutadag
  Valutadag - Dagen som en penningsumma överförs / insättning till den nya kontohavarens bankkonto.